സാമജ സഞ്ചാരിണി [F] (പരിണയം )
This page was generated on January 19, 2021, 2:06 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1994
സംഗീതംബോംബെ രവി
ഗാനരചനയൂസഫലി കേച്ചേരി
ഗായകര്‍കെ എസ് ചിത്ര
രാഗംകാംബോജി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:41:28.

സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ (2)
ശൃണു മമ ഹൃദയം സ്മര ശരനിലയം (2)
സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ

അധരം മധുരം മകരന്ദഭരം കോമള കേശം ഘന സംഗാശം (൨)
മൗനാചരണം - ആ .....................
മൗനാചരണം മതി ഇനി സുമുഖി അണയൂ സഖി നീ കുവലയ നയനേ
സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ

വദനം രുചിരം ഹൃദയാന്തഹരം മാദക ഹാസം മാധവ മാസം (2)
വ്രീളാവരണം മാറ്റുക ദയിതേ വിജനം സദനം കിസലയ മൃദുലേ
സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ (2)
ശൃണു മമ ഹൃദയം സ്മര ശരനിലയം (2)
സാമജ സഞ്ചാരിണീ സരസീരുഹ മധു വാദിനീ .................
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts