ശ്രീ വിനായകം (ഭരതം )
This page was generated on June 22, 2024, 7:21 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1991
സംഗീതംരവീന്ദ്രൻ
ഗാനരചനകൈതപ്രം
ഗായകര്‍കെ ജെ യേശുദാസ് ,രവീന്ദ്രൻ
രാഗംഹംസധ്വനി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:42:26.
 ആ...

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (2)
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ (4)
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം നമാമ്യഹം

വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം
വരഗജ വദനം അനന്വയ ചരിതം കരുണാരസലസിതോല്‍പല നയനം (2)
കലിമലരഹിതം... ആ...
കലിമലരഹിതം സുരഗണമുതിതം(2)
ലാസനാനജാതി പൂജിതപാദം
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം (2)
ആ...

അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം
അഭീഷ്ടവരദം അനുഗ്രഹഫലദം സുരഭീമധുര വരോദയ ചതുരം (2)
ചിന്മയരൂപം ചിദ്രതഭരിതം (2)
കേതകീ പുരോലസീതം ദേവം

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം രിഗപനി
സനിഗപനി ശ്രീവിനായകം

സാ.. സരിനീ ..നിസ പാ.. പനിഗാ ..ഗപ
പനിസസ രിഗപനി ശ്രീവിനായകം

നിസരിഗാ പനിസരീ
ഗാപനിസാ രിനീ പഗാ പ നി ശ്രീ

ഗഗരി ഗരിസ സരിസ നിപ സരിഗപനി ശ്രീ

സരിഗ രിഗപ ഗപനി സരിഗ രി പഗരി
സരിസ സനിപ ഗരിസ രിഗപ നി ശ്രീ

ഗ ഗഗരി ഗാഗ ഗാഗ രിഗഗ രിസസ നിസരി സരീ രി രീ രി
നി രി ഗ രി സ സ നി രി സ നി പാ പ പ പ
നിനി ഗാഗ ഗാഗ രിഗ ഗരി സനി സപ
നിസരി സപ ഗപ ഗനി നിപ നിസരി സസ നിസ ഗരി സരി സ
ഗരീ സനിപ രിസാ നിപഗ സനീ പഗരി
നിപാ ഗരിസ പഗാ രിസനി സരീ സനിപ പനീ
സരിഗ നിസാ രിഗപ സരീ ഗപനി
രിഗാ പനിസ ഗപാ നിസരി പനീ സരിഗ
പഗാ രിസനി ഗരീ സനിപ രിഗാ പനിസ സരീ ഗപനി

ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹം ദയാനിധിം ശുഭവരദ
ശ്രീവിനായകം നമാമ്യഹംmalayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts