ആനന്ദ ഗാനം പാടി (നവലോകം )
This page was generated on June 15, 2024, 4:21 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1951
സംഗീതംവി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
ഗാനരചനപി ഭാസ്കരന്‍
ഗായകര്‍കവിയൂര്‍ രേവമ്മ
രാഗംകല്യാണി
അഭിനേതാക്കള്‍ലഭ്യമല്ല
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:49:24.


ആനന്ദഗാനം പാടി അനുദിനവും
ഹൃദയേ വിരിയും പൂജാസുമം ചൊരിയാം
നീരാഴിപോല്‍ മധുര പദം തഴുകാന്‍ (3)
ഞങ്ങളാശകൊള്‍വൂ ദിനവും എന്മനപ്പൂവേ
മലയാ‍ളമലര്‍വാടികേ..........

സാനീ ധപമഗരി മലയാളമലര്‍വാടികേ............

ഗഗരി ഗഗരി നിരിനി ധനിധ മഗരിനി മലയാളമലര്‍വാടികേ..........

സാനിസ ധനിസനി സാനിധപ സരിസനിസ ധനി
പഗരി ഗരി നിരിരി നിസ പധ പനി ധസ നിരി
സാനിധപ ധാപമഗരി മലയാളമലര്‍വാടികേ

പാ ഗാ ധാപമപഗാ... നീ മാ നിധമധപ ഗാ
ഗമനിധനീ സാനിധമപഗ രിസനിധപഗാ...
ഗരിനിധമഗ...
പഗാ... ധാപ... സധാ... നിമാ..
ഗപമധപ നിധമധമ നിധ സനിരി
ഗരിഗ നിരിഗ ധനിരി മധനി ഗമധ
ഗരീനിധമ നീധമ പഗാരി
മലയാളമലര്‍വാടികേ............

malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts