വാതാപി ഗണപതിം (സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ )
This page was generated on June 24, 2024, 12:17 pm UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1990
സംഗീതംആലപ്പി വിവേകാനന്ദന്‍
ഗാനരചനപരമ്പരാഗതം (മുത്തു സ്വാമി ദീക്ഷിതര്‍)
ഗായകര്‍കെ ജെ യേശുദാസ്
രാഗംഹംസധ്വനി
അഭിനേതാക്കള്‍മദന്‍ലാല്‍ ,ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ ,ഇന്നസന്റ് ,ജഗദീഷ്
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 14:51:11.

വാരണാസ്യം വരപ്രദം ശ്രീ
വാരണാസ്യം വരപ്രദം ശ്രീ
വാതാപി ഗണപതിം ഭജേ ഏ..ഹം

സനിപ നിപഗ സരിഗ രിഗപ സരിഗപനിസ
സനിപനിസ നിപഗപനി പഗരിഗ
ഭൂതാദി സംസേവിത ചരണം
ഭൂതാദി സംസേവിത ചരണം
ഭൂത ഭൗതിക പ്രപഞ്ച ഭരണം
വീതരാഗിനം വിനുത യോഗിനം
വീതരാഗിനം വിനുത യോഗിനം
വിശ്വകാരണം വിഘ്ന വാരണം
വീതരാഗിനം വിനുത യോഗിനം
വീതരാഗിനം വിനുത യോഗിനം
വിശ്വകാരണം വിഘ്ന വാരണം
വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഹം

പുരാ കുംഭ സംഭവ മുനിവര
പ്രപൂജിതം ത്രികോണ മദ്ധ്യഗതം
മുരാരി പ്രമുഖാദ്യുപാസിതം
മുരാരി പ്രമുഖാദ്യുപാസിതം
മൂലാധാര ക്ഷേത്രാസ്തിതം
വരാതി ചാത്വാരി വാഗാത്മകം
വരാതി ചാത്വാരി വാഗാത്മകം
പ്രണവ സ്വരൂപാ വക്രതുണ്ഡം (6)
നിരന്തരം നിടില ചന്ദ്രഘണ്ഡം
നിജവാ മകര വികൃതേക്ഷു ദന്തം
നിരന്തരം നിടില ചന്ദ്രഘണ്ഡം
നിജവാ മകര വികൃതേക്ഷു ദന്തം

കരാംബുജ പാശ ബീജാരൂപം ആ... (2)
കലുഷ വിദൂരം ഭൂതാകാരം
കരാംബുജ പാശ ബീജാരൂപം ആ... (2)
കലുഷ വിദൂരം ഭൂതകാരം
അനാദി ഗുരുഗുഹ തോഷിബ ബിംബം
ഹംസധ്വനി ഭൂഷിത ഹേ രംഭം
അനാദി ഗുരുഗുഹ തോഷിബ ബിംബം
ഹംസധ്വനി ഭൂഷിത ഹേ രംഭം
വാതാപി ഗണപതിം ഭജേഹം

പഗരി സരിഗ സാനിപ ഗപനി
ഗാ രി ധാ പനിസ
ഗരിസ നിസനി
സനിപ ധപനി
സരിഗരിഗ ഗപനിസനി
സനിപ സനിപ ഗസനിസാ
ഗരിഗസാ
.......malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts