പല്ലവ കോമള പാണി (തമ്പുരാട്ടി )
This page was generated on April 20, 2024, 10:32 am UTC
വിശദവിവരങ്ങള്‍
വര്‍ഷം 1978
സംഗീതംജി ദേവരാജന്‍
ഗാനരചനകാവാലം നാരായണപ്പണിക്കര്‍
ഗായകര്‍പി മാധുരി
രാഗംശങ്കരാഭരണം
അഭിനേതാക്കള്‍പ്രമീള ,അടൂര്‍ ഭാസി ,കടുവാക്കുളം ആന്റണി
ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍
Last Modified: February 29 2012 15:02:49.

പല്ലവകോമളപാണിതലം കൊണ്ടെൻ
മേനി തൊട്ടു ചാരത്തുരുമ്മി നിന്നൂ...
കാമോപമൻ അവനെൻ കമനൻ....
(പല്ലവകോമള.....)

നാണംകൊണ്ടാ മുഖത്തു ഞാൻ നോക്കിയില്ലാ....
നാണംകൊണ്ടാ മുഖത്തു ഞാൻ നോക്കിയില്ലാ....
ആരാനും കണ്ടാലോ മാറിലീ പേടിപോലും
മധുരം തരും വിങ്ങലായ്....വിങ്ങലായ്....

പല്ലവകോമളപാണിതലം കൊണ്ടെൻ
മേനി തൊട്ടു ചാരത്തുരുമ്മി നിന്നൂ...
കാമോപമൻ അവനെൻ കമനൻ.....

അധരം വിരഞ്ഞു വിറകൊണ്ടൂ.......ആകെ ഞാൻ വെമ്പീ.....
തേനഞ്ചും ചുംബനം തേനെഴും മുദ്രചാർത്തീ...
മെയ് മറന്നു നിന്നു ഞാൻ...നിന്നു ഞാൻ...

പല്ലവകോമളപാണിതലം കൊണ്ടെൻ
മേനി തൊട്ടു ചാരത്തുരുമ്മി നിന്നൂ...
കാമോപമൻ അവനെൻ കമനൻ..

പല്ലവകോമള.....
ഗാ മാ പധനി പല്ലവകോമള
ഗമ പാ ധപാ നി ധാ നി പല്ലവ
നിസരിഗാ ഗാമരീ രിസനീ സധാ
സനിധാപമാ ധപാ നിധാ സനീ
രിസാ ഗരീ മഗരിസനി പല്ലവ
സാരിഗമഗഗരിരിസ സനിനിധധപ
ധമാ ഗമപധനിസാ
മപധനിസരിഗാ ഗാ രീ പാ സാ മാ ഗമപധനിസാ
ഗരിഗാമരീ ഗരിഗാമരീ മഗരീനിസാ മഗരീനിസാ
പധനിസരി സാ പാ സാ ഗമാപധനിസാ
പധനിസരിസനിധ ഗമപധനിസാ
രിസാ നിസാ ധസനീ പധനിസാ
ഗാ ധാ ഗാ സാ ഗാ ധാ നിസാ
ഗമപധനിസാ ഗാ ഗാരിസാ
സസസാസസാ നിനിനിനിനിസാ നിസാ പസാ ഗസാ
ഗരീ ധാ പാ മാ സനീ
സരിഗമഗാ നിസരിഗമാ സരിഗമപാ
മാ ഗാ രീ സാ നീധാപാമാ ഗരിഗമ
ഗമപധനിസരി ഗരീസരീ ഗരിസരി
ഗരിസനിസ രിസാനിസാ രിസനിസ
രിസനിധനി സനീധനീ സനിധനി സനിധപധപാ
നീ ധാ മഗരിഗാമ പധനിമാപ ധനിസപാധ നിസരി
ഗരിസ രിസനി സനിസധാ നിധപ ധപമ ഗമരിഗാ
സരിഗമപാ രിഗമപധാ ഗമപധനീ മപധനിസനി പധനിസരി
ഗരീസനിസ രിസാനിധനി സനീധപധാ
ധപാമഗരി പമാഗരിസ രിഗാമപധനീ
പധാനിസരി ധനീസരിസ നിസാരിഗരി പല്ലവ
പല്ലവകോമളപാണിതലം കൊണ്ടെൻ
മേനി തൊട്ടു ചാരത്തുരുമ്മി നിന്നൂ...
കാമോപമൻ അവനെൻ കമനൻ...
malayalasangeetham.info | msidb.org | A Comprehensive Database of Malayalam Movies and Music
Contact the admin team for questions or concernts